POMIARY I BADANIA CIEPLNO-ENERGETYCZNE

Wykonujemy prace pomiarowo-badawcze kotłów, sieci cieplnych oraz maszyn i instalacji energetycznych.

Obejmują one analizę i ocenę parametrów eksploatacyjnych i technicznych wraz z wyznaczaniem kierunków modernizacji w celu poprawy jakości i efektywności działania urządzeń i instalacji.

Podstawowy zakres prac badawczych i pomiarów obejmuje:

  • ekspertyzy i oceny stanu technicznego kotłów, urządzeń pomocniczych i całych obiektów energetycznych,

  • pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne kotłów energetycznych, turbin, urządzeń pomocniczych i całych obiektów energetycznych,

  • pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłu emitowanego do atmosfery,

  • pomiary urządzeń pomocniczych,

  • pomiary eksploatacyjne, opracowanie na bazie wykonanych pomiarów wytycznych do modernizacji i usprawnienia kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych,

  • wyznaczenie jakości przemiału pyłu węglowego, wentylacji młynów oraz rozdziału pyłu i czynnika wentylującego do palników,